Ενότητες Εργασίας

Το ερευνητικό έργο DINNESMIN χωρίζεται σε διακριτές Ενότητες Εργασίας οι οποίες υλοποιούνται κατά ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Μέσω του διαμοιρασμού των Εργασιών, οι εταίροι του έργου ξεκίνησαν από την ανάπτυξη και την αξιολόγηση χιλιάδων (Χ) μορίων μικρο-νευροτροφινών (ΜΝΤs), συνέχισαν στην αξιολόγηση μέσω ζωικών μοντέλων τεσσάρων (4) MNTs και κατέληξαν στην επιλογή δύο (2) MNTs για τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Δείτε τις ενότητες
EE1.1

Υπάρχουσες MNTs

Σχεδιασμός και σύνθεση, πρόσδεση και ενεργοποίηση των TrkA, TrkB και p75NTR υποδοχέων

EE1.2

Νέες MNTs

Σχεδιασμός και σύνθεση, πρόσδεση και ενεργοποίηση των TrkA, TrkB και p75NTR υποδοχέων

EE2

In vitro Αξιολόγηση

  • Διερεύνηση Χημικής Συγγένειας και νευροαναγεννητικής δράσης
  • Γενωμική και Πρωτεωμική Ανάλυση
EE3

In vivo Αξιολόγηση

Μελέτες επαγωγής επιβίωσης, μελέτες νευροαναγεννητικής δράσης και συμπεριφορικές μελέτες

ΕE4

Παρασκευή Καινοτόμων Μορφών

Έλεγχος Σταθερότητας και Αποτελεσματικότητάς τους

EE5

Διαχείριση Διασφάλισης Ποιότητας της προκλινικής έρευνας

Αξιολόγηση δεδομένων και Κατάρτιση φακέλου IND

ΕE6

Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου

  • + Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • + Προσέγγιση Επενδυτών
  • + Ενημέρωση Επιστημονικής Κοινότητας και Γενικού Κοινού
Skip to content